85/18 ĐX 037 P.Phú Mỹ, Tp.Thủ Dầu Một, Bình Dương. 0906.313.246

[TẤT TẦN TẬT] GIẢI ĐÁP VỀ GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

Print Friendly and PDF

1.GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG LÀ GÌ?

giay phep moi truong la gi

Giấy phép môi trường theo luật BVMT 2020

Giấy phép môi trường (GPMT) là một loại văn bản do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp cho các tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ được phép xả chất thải ra môi trường, quản lý chất thải, nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất kèm theo yêu cầu, điều kiện bảo vệ môi trường theo yêu cầu pháp luật.

2.ĐỐI TƯỢNG NÀO PHẢI CÓ GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

doi tuong can lam giay phep moi truong

Đối tượng cần làm Giấy phép môi trường

Căn cứ điều 39 Luật BVMT 72/2020/QH14 quy định đối tượng cần phải làm GPMT bao gồm:

 • Dự án đầu tư nhóm I dự án có nguy cơ cao gây ra tác động xấu đến môi trường

 • Dự án đầu tư nhóm II dự án tiềm ẩn nguy cơ tác động xấu đến môi trường

 • Dự án đầu tư nhóm III dự án có ít nguy cơ tác động xấu đến môi trường

3. GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG THAY THẾ 7 LOẠI GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG THÀNH PHẦN

7 loai giay phep moi truong thanh phan
 

Giấy phép môi trường thay thế cho 7 loại giấy phép

Theo quy định của Luật BVMT 2020/QH14 sau ngày 01/01/2022 thì giấy phép môi trường chính thức thay thế 7 loại GPMT thành phần bao gồm:

 • Giấy hoàn thành công trình bảo vệ môi trường

 • Giấy phép xả thải vào nguồn nước

 • Giấy phép xả thải vào công trình thủy lợi

 • Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu nguyên vật liệu sản xuất

 • Giấy phép xử lý chất thải nguy hại

 • Sổ đăng ký chủ nguồn chất thải nguy hại

 • Giấy phép xả khí thải công nghiệp

4. CƠ QUAN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

Căn cứ vào Điều 41 Luật BVMT 2020, cơ quan có thẩm quyền cấp GPMT là

co quan cap giay phep moi truong

Cơ quan thẩm quyền cấp giấy phép môi trường
Tư vấn báo giá ngay  

4.1 Bộ Tài nguyên và Môi trường

Bộ Tài Nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm cấp giấy phép môi trường cho các trường hợp sau đây trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 điều này:

 • Cấp GPMT đối với các dự án đầu tư đã được bộ TNMT phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động bảo vệ môi trường

 • Đối tượng quy định tại Điều 39 của Luật quy định dự án nằm trên địa bàn 2 đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên hoặc nằm trên vùng biển chưa xác nhận được trách nhiệm quản lý hành chính của UBND cấp tỉnh; cơ sở có nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất, cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại.

4.2 Bộ Quốc phòng và Bộ Công an

​​Bộ Quốc phòng và Bộ Công an sẽ chịu trách nhiệm cấp GPMT cho dự án, cơ sở thuộc bí mật Nhà nước về Quốc phòng và An ninh.

4.3 UBND cấp tỉnh

UBND cấp tỉnh cấp GPMT đối với các đối tượng sau đây trừ trường hợp quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 điều này:

 • Dự án đầu tư thuộc nhóm II quy định tại Điều 39 của Luật này

 • Dự án đầu tư thuộc nhóm III quy định tại điều 29 của Luật này dự án nằm trên địa bàn 02 cấp hành chính cấp huyện trở lên

 • Đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều 39 của Luật này đã được UBND cấp tỉnh hoặc Bộ, cơ quan ngang Bộ phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường.

4.4 UBND cấp huyện

UBND cấp huyện sẽ chịu trách nhiệm cấp GPMT đối với các đối tượng được quy định tại Điều 39 của Luật này, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1,2 và 3 Điều này

5. THỜI HẠN CỦA GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

thoi han cua giay phep moi truong
 

Thời hạn của giấy phép môi trường

Theo khoản 4 Điều 40 của Luật BVMT 2020 thời hạn của Giấy phép môi trường được quy định như sau:

 • 07 năm: đối với nhóm dự án đầu tư thuộc nhóm I

 • 07 năm: đối với các dự án đầu tư hoạt động trước Luật BVMT 2020 có hiệu lực thi hành về môi trường như dự án đầu tư nhóm I

 • 10 năm: đối với các đối tượng không thuộc quy định tại điểm a và điểm b khoản này

(Thời hạn của GPMT có thể ngắn hơn thời hạn quy định theo đề nghị của chủ đầu tư dự án.)

6. THỜI ĐIỂM THỰC HIỆN GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

Tại Khoản 2, khoản 3 Điều 42 Luật bảo vệ môi trường 2020 quy định về thời điểm thực hiện giấy phép môi trường như sau:

thoi diem thuc hien giay phep moi truong


a) Dự án đầu tư thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường phải có GPMT trước khi vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải, trừ trường hợp quy định tại mục c này;
b) Dự án đầu tư không thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường phải có GPMT trước, khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành văn bản quy định tại các điểm a, b, c, d và g khoản 1 Điều 36 của Luật này. Trường hợp dự án đầu tư xây dựng không thuộc đối tượng được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi theo quy định của pháp luật về xây dựng thì phải có GPMT trước khi được cơ quan nhà nước có thẩm, quyền cấp, điều chỉnh giấy phép xây dựng;
c) Đối với dự án đầu tư quy định tại khoản 2 Điều 39 của Luật này đang vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải theo quy định của pháp luật trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành, chủ dự án đầu tư được lựa chọn tiếp tục vận hành thử nghiệm để được cấp GPMT sau khi kết thúc vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải hoặc lập hồ sơ để được cấp GPMT trước khi hết thời hạn vận hành thử nghiệm. Chủ dự án đầu tư không phải vận hành thử nghiệm lại công trình xử lý chất thải nhưng kết quả hoàn thành việc vận hành thử nghiệm phải được báo cáo, đánh giá theo quy định tại Điều 46 của Luật này;
d) Cơ sở đi vào hoạt động trước 01/01/2022
Trường hợp 1: Chưa có GPMTTP => Phải thực hiện GPMT trong thời hạn 36 tháng tính từ ngày luật bảo vệ môi trường có hiệu lực ngày 01/01/2022.
Trường hợp 2: Đã có GPMTTP => Phải thực hiện GPMT trong vòng 5 năm (từ 01/01/2022) hoặc khi một trong các GPMTTP hết hiệu lực

7. THỜI GIAN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

Sau khi dự án đã hoàn thành các công trình xử lý chất thải thì chủ dự án thuộc đối tượng lập đánh giá tác động môi trường (ĐTM) nộp hồ sơ xin cấp giấy phép môi trường. Chủ dự án tự quyết định nộp hồ sơ đề nghị cấp GPMT khi không thuộc trường hợp phải lập đánh giá tác động môi trường.

thoi gian cap giay phep moi truong 2

Thời gian cấp Giấy phép môi trường

Với dự án đang vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải trước ngày Luật NVMT 2020 có hiệu lực thì:

 • Dự án thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ TNMT thì chậm nhất 45 ngày

 • Dự án thuộc thẩm quyền UBND cấp tỉnh, UBND cấp huyện thì trước 30 ngày

Chủ cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, CCN tự quyết định nộp hồ sơ đề nghị xin cấp GPMT theo quy định của Luật BVMT và nghị định số 08/2022/NĐ-CP:

 • Dự án thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ TNMT thì chậm nhất 45 ngày

 • Dự án thuộc thẩm quyền UBND cấp tỉnh, UBND cấp huyện thì trước 30 ngày

Sau thời gian 5 ngày, cơ quan cấp GPMT  thực hiện các mội dung quan trọng (trừ trường hợp quy định tại Khoản 8 Điều 29 của Nghị định 08/2022/NĐ-CP)

Công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp GPMT
Gửi văn bản tham vấn đến các cơ quan quản lý công trình thủy lợi, chủ đầu tư nằm trong khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung (trừ các trường hợp dự án đã có báo cáo ĐTM được phê duyệt. Trong thời hạn 7 ngày  thì cơ quan tổ chức lấy ý kiến trả lời bằng văn bản về việc cấp GPMT.

8MỨC XỬ PHẠT HÀNH VI VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

GPMT là loại hồ sơ môi trường bắt buộc đối với doanh nghiệp. Nếu doanh nghiệp thuộc đối tượng phải có GPMT nhưng không thực hiện theo quy định thì sẽ bị cơ quan chức năng xử phạt. Điều đó đồng nghĩa ảnh hưởng đến uy tín của doanh nghiệp và kể cả quá trình hoạt động sản xuất và kinh doanh.
Điều 11, Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ban hành về quy định xử phạt hành chính hành vi vi phạm quy định về giấy phép môi trường

xu phat khong co giay phep moi truong

Quy định về xử phạt các dự án vi phạm không có giấy phép môi trường

8.1 Thẩm quyền cấp giấy phép môi trường UBND cấp huyện

Các hành vi vi phạm quy định về thực hiện GPMT thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND cấp huyện hoặc thực hiện GPMT thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an mà đối tượng tương đương thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND cấp huyện, trừ các trường hợp quy định tại các Điều 15,29,30,31,35 và 38 của Nghị định này bị xử phạt như sau:

Mức phạt Hành vi vi phạm
5.000.000-10.000.000đ - Không báo cáo cơ quan cấp GPMT để xem xét, giải quyết trong trường hợp thay đổi so với nội dung giấy phép đã được cấp theo quy đinh
- Nộp hồ sơ đề nghị cấp GPMT không đúng thời hạn quy định
10.000.000-15.000.000đ - Không công khai GPMT theo quy định
15.000.000-20.000.000đ - Thực hiện không đúng hoặc không đầy đủ một trong các nội dung GPMT, trừ các trương hợp: vi phạm quy định về quan trắc môi trường; phòng ngừa, ứng phó sự cố chất thải và trường hợp quy định tại điểm a, b, e và g khoản này
20.000.000-25.000.000đ - Không rà soát công trình, thiết bị xử lý chất thải để xác định nguyên nhân gây ô nhiễm hoặc không cải tạo, nâng cấp công trình xử lý chất thải theo quy định trong trường hợp báo cáo số liệu không đúng thực tế ô nhiễm hoặc trong trường hợp có vi phạm về hành xi xả nước thải, khí thải, bụi, khí thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về môi trường
25.000.000-30.000.000đ - Cung cấp không chính xác, không trung thực về kết quả hoàn thành các công trình, biện pháp BVMT trong báo cáo đề xuất cấp GPMT đối với dự án đầu tư đã có quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trước khi đi vào vận hành thủ nghiệm theo quy định
- Không thực hiện việc cấp đổi, cấp điều chỉnh GPMT theo quy định
- Không thực hiện nội dung GPMT theo quy định, trường các trường hợp: vi phạm quy định về quan trắc môi trường; phòng ngừa, ứng phó sự cố chất thải và trường hợp quy định tại điểm a, b, c, e và g khoản này
30.000.000-35.000.000đ - Không có GPMT được cấp lại theo quy định
35.000.000-40.000.000đ - Không vận hành hoặc không vận hành thường xuyên hoặc vận hành không đúng quy trình đối với công trình xử lý chất thải
- Xây dựng công trình xử lý chất thải không đúng theo GPMT
40.000.000-50.000.000đ - Xây lắp, lắp đặt thiết bị, đường ống hoặc các đường thải khác để xả chất thải không qua xử lý ra môi trường
- Không xây lắp công trình BVMT theo quy định

8.2 Thẩm quyền cấp giấy phép môi trường UBND cấp tỉnh

Hành vi vi phạm quy định về thực hiện GPMT thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND cấp Tỉnh hoặc thực hiện giấy phép môi trường thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an mà đối tượng tương đương thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND cấp tỉnh, trừ trường hợp quy định tại các Điều 15,29,30,31,35 và 38 của Nghị định này bị xử phạt như sau:

Mức phạt Hành vi vi phạm
10.000.000-15.000.000đ - Không báo cáo cơ quan cấp GPMT để xem xét, giải quyết trong trường hợp thay đổi so với nội dung giấy phép đã được cấp theo quy đinh
- Nộp hồ sơ đề nghị cấp GPMT không đúng thời hạn quy định
15.000.000-20.000.000đ - Không công khai GPMT theo quy định
20.000.000-30.000.000đ - Thực hiện không đúng hoặc không đầy đủ một trong các nội dung GPMT, trừ các trương hợp: vi phạm quy định về quan trắc môi trường; phòng ngừa, ứng phó sự cố chất thải và trường hợp quy định tại điểm a, b, e và g khoản này
80.000.000-100.000.000đ - Không rà soát công trình, thiết bị xử lý chất thải để xác định nguyên nhân gây ô nhiễm hoặc không cải tạo, nâng cấp công trình xử lý chất thải theo quy định trong trường hợp báo cáo số liệu không đúng thực tế ô nhiễm hoặc trong trường hợp có vi phạm về hành xi xả nước thải, khí thải, bụi, khí thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về môi trường
100.000.000-150.000.000đ - Cung cấp không chính xác, không trung thực về kết quả hoàn thành các công trình, biện pháp BVMT trong báo cáo đề xuất cấp GPMT đối với dự án đầu tư đã có quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trước khi đi vào vận hành thủ nghiệm theo quy định
- Không thực hiện việc cấp đổi, cấp điều chỉnh GPMT theo quy định
- Không thực hiện nội dung GPMT theo quy định, trường các trường hợp: vi phạm quy định về quan trắc môi trường; phòng ngừa, ứng phó sự cố chất thải và trường hợp quy định tại điểm a, b, c, e và g khoản này
150.000.000-170.000.000đ - Không có GPMT được cấp lại theo quy định
170.000.000-200.000.000đ - Không vận hành hoặc không vận hành thường xuyên hoặc vận hành không đúng quy trình đối với công trình xử lý chất thải
- Xây dựng công trình xử lý chất thải không đúng theo GPMT
400.000.000-500.000.000đ - Xây lắp, lắp đặt thiết bị, đường ống hoặc các đường thải khác để xả chất thải không qua xử lý ra môi trường
- Không xây lắp công trình BVMT theo quy định

8.3 Thẩm quyền cấp Giấy phép môi trường Cấp Bộ

Hành vi vi phạm quy định về thực hiện GPMT thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Tài nguyên và Môi trường hoặc thực hiện GPMT thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an mà đối tượng tương đương thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Tài nguyên và Môi trường, trừ trường hợp quy định tại các Điều 15,29,30,31,35 và 38 của Nghị định này bị xử phạt như sau:

Mức phạt Hành vi vi phạm
15.000.000-20.000.000đ - Không báo cáo cơ quan cấp GPMT để xem xét, giải quyết trong trường hợp thay đổi so với nội dung giấy phép đã được cấp theo quy đinh
- Nộp hồ sơ đề nghị cấp GPMT không đúng thời hạn quy định
20.000.000-30.000.000đ - Không công khai GPMT theo quy định
30.000.000-40.000.000 - Thực hiện không đúng hoặc không đầy đủ một trong các nội dung GPMT, trừ các trường hợp: vi phạm quy định về quan trắc môi trường; phòng ngừa, ứng phó sự cố chất thải và trường hợp quy định tại điểm a, b, e và g khoản này
100.000.000-150.000.000đ - Không rà soát công trình, thiết bị xử lý chất thải để xác định nguyên nhân gây ô nhiễm hoặc không cải tạo, nâng cấp công trình xử lý chất thải theo quy định trong trường hợp báo cáo số liệu không đúng thực tế ô nhiễm hoặc trong trường hợp có vi phạm về hành xi xả nước thải, khí thải, bụi, khí thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về môi trường
150.000.000-200.000.000đ - Cung cấp không chính xác, không trung thực về kết quả hoàn thành các công trình, biện pháp BVMT trong báo cáo đề xuất cấp GPMT đối với dự án đầu tư đã có quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trước khi đi vào vận hành thủ nghiệm theo quy định
- Không thực hiện việc cấp đổi, cấp điều chỉnh GPMT theo quy định
- Không thực hiện nội dung GPMT theo quy định, trường các trường hợp: vi phạm quy định về quan trắc môi trường; phòng ngừa, ứng phó sự cố chất thải và trường hợp quy định tại điểm a, b, c, e và g khoản này
200.000.000-220.000.000đ - Không có GPMT được cấp lại theo quy định
220.000.000-250.000.000đ - Không vận hành hoặc không vận hành thường xuyên hoặc vận hành không đúng quy trình đối với công trình xử lý chất thải
- Xây dựng công trình xử lý chất thải không đúng theo GPMT
800.000.000-1.000.000.000đ - Xây lắp, lắp đặt thiết bị, đường ống hoặc các đường thải khác để xả chất thải không qua xử lý ra môi trường
- Không xây lắp công trình BVMT theo quy định

Ngoài ra còn có hình phạt bổ sung khác như:
a). Đình chỉ hoạt động của nguồn phát sinh chất thải mà không có GPMT của cơ sở từ 03 tháng đến 06 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm c khoản 2, điểm c khoản 3 và điểm c khoản 4 Điều này
b). Đình chỉ hoạt động của cơ sở từ 01 tháng đến 03 tháng đối với trường hợp vi phạm các quy định tại điểm d và điểm e khoản 1, điểm đ khoản 2 Điều này
c). Đình chỉ hoạt động của cơ sở từ 03 tháng đến 06 tháng đối với trường hợp vi phạm các quy định tại điểm đ khoản 3 Điều này
d). Đình chỉ hoạt động của cơ sở từ 06 tháng đến 12 tháng đối với trường hợp vi phạm các quy định tại điểm đ khoản 4 Điều này.

9. DỊCH VỤ XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TẠI DHG TECHNOLOGY

Hiện tại do có nhiều thay đổi mới trong Luật BVMT 2020 vì thế mà có rất nhiều doanh nghiệp vẫn đang loay hoay và khá lo lắng về việc xin cấp GPMT, chính vì thế mà nhiều doanh nghiệp đã tìm đến những công ty dịch vụ để xin cấp giấy phép môi trường.

dhg dich vu lam giay phep moi truong gia tot

Dịch vụ xin cấp giấy phép môi trường tại DHG Technology
 Xem ngayXem thêm:  DỊCH VỤ, TƯ VẤN GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG MỚI NHẤT NĂM 2023
Tư vấn báo giá ngay  

Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực về môi trường DHG Technology được đánh giá cao bởi những điểm mạnh khác như:
Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm: Với hơn 10 năm hoạt động trong lĩnh vực xin cấp giấy phép môi trường, DHG Technology có đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản, giàu kinh nghiệm và luôn cập nhật các thông tin mới nhất về Luật và sửa đổi của luật. Điều này giúp DHG Technology có thể đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của các doanh nghiệp khác nhau.
Chất lượng dịch vụ tốt: DHG Technology cam kết mang lại các giải pháp tối ưu và hiệu quả cao để giúp các doanh nghiệp đạt được mục tiêu về môi trường của mình. Đồng thời, công ty luôn đảm bảo đúng tiến độ và đầy đủ các giấy tờ pháp lý để giúp khách hàng tránh được các rủi ro phát sinh về sau.
Thực hiện đầy đủ các quy định pháp lý: DHG Technology luôn tuân thủ đầy đủ các quy định pháp lý trong quá trình xin cấp giấy phép môi trường. Chính vì vậy, các doanh nghiệp có thể yên tâm về tính hợp pháp và uy tín của dịch vụ của công ty.
Với những điểm mạnh này, DHG Technology đã và đang ngày càng được khách hàng tin tưởng và lựa chọn là đối tác tin cậy trong lĩnh vực xin cấp giấy phép môi trường ở Bình Dương và các tỉnh lân cận.
Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn và báo giá giấy phép môi trường vui lòng liên hệ 

CÔNG TY TNHH KTCN ĐẠT HOÀNG GIA
Địa chỉ: Số 104 Đường Đồng Cây Viết, P.Phú Mỹ, Tp Thủ Dầu Một, T.Bình Dương.
Hotline: 0906.313.246 hoặc 0366.673.246
Email: moitruongcms@gmail.com
Website:moitruongcms.com

Print Friendly and PDF

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Tin mới hơn

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ ĐĂNG KÝ MÔI TRƯỜNG

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ ĐĂNG KÝ MÔI TRƯỜNG

Đăng ký môi trường là việc chủ dự án đầu tư, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ thực hiện đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước các nội dung liên quan...

DỊCH VỤ XIN GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG Ở BÌNH ĐỊNH

DỊCH VỤ XIN GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG Ở BÌNH ĐỊNH

Xin cấp giấy phép môi trường ở Bình Định, công ty xin cấp giấy phép môi trường ở Bình Định chi phí rẻ giá cả ưu đãi. Hồ sơ thủ tục xin cấp giấy phép...

DỊCH VỤ XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TẠI BÌNH PHƯỚC

DỊCH VỤ XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TẠI BÌNH PHƯỚC

Dịch vụ xin cấp giấy phép môi trường tại Bình Phước. DHG Technology là đơn vị xin cấp giấy phép môi trường cho doanh nghiệp, nếu các doanh nghiệp ở...

DỊCH VỤ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CHO DOANH NGHIỆP THEO LUẬT MỚI NHẤT

DỊCH VỤ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CHO DOANH NGHIỆP THEO LUẬT MỚI NHẤT

Dịch vụ quan trắc môi trường đang được rất nhiều doanh nghiệp quan tâm trong bối cảnh theo pháp luật hiện hành bắt buộc các doanh nghiệp phải thực...

XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG CHO TRANG TRẠI CHĂN NUÔI

XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG CHO TRANG TRẠI CHĂN NUÔI

các trang trại chăn nuôi heo ở nước ta phát triển với quy mô lớn gây ra nhiều hệ lụy như ô nhiễm môi trường tăng lên vì thế mà nước ta đã có quy định...

LẬP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG CHO DOANH NGHIỆP TẠI KHU CÔNG NGHIỆP BÌNH DƯƠNG

LẬP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG CHO DOANH NGHIỆP TẠI KHU CÔNG NGHIỆP BÌNH DƯƠNG

Giấy phép môi trường tại khu công nghiệp Bình Dương đối tượng nào, hồ sơ bao gồm những gì để cần làm giấy phép môi trường tại Khu công nghiệp Bình...

DỊCH VỤ LÀM GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TẠI NHA TRANG

DỊCH VỤ LÀM GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TẠI NHA TRANG

Luật Bảo vệ môi trường (BVMT) năm 2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022 đã có những quy định chi tiết liên quan đến đối tượng, hồ sơ, thủ tục...

DỊCH VỤ LÀM GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG BÌNH THUẬN

DỊCH VỤ LÀM GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG BÌNH THUẬN

Dịch vụ lập giấy phép môi trường tại Bình Thuận đơn vị DHG là một đơn vị uy tín chất lượng, cơ quan cấp giấy phép môi trường tại Bình Thuận, thời gian...

QUAN TRẮC NƯỚC THẢI THEO QUY ĐỊNH MỚI NHẤT

QUAN TRẮC NƯỚC THẢI THEO QUY ĐỊNH MỚI NHẤT

Quan trắc môi trường nước thải là quá trình đo lường và theo dõi các chỉ tiêu và thông số liên quan đến chất lượng nước thải. Mục tiêu của việc quan...

CÔNG TY QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG TRỌN GÓI CHO DOANH NGHIỆP

CÔNG TY QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG TRỌN GÓI CHO DOANH NGHIỆP

Dịch vụ quan trắc môi trường cho doanh nghiệp trọn gói bên DHG đảm bảo giá cả ưu đãi giá rẻ bên cạnh đó là sự tận tâm chu đáo của đội ngũ nhân viên...

DỊCH VỤ TƯ VẤN LẬP HỒ SƠ XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TẠI ĐỒNG NAI

DỊCH VỤ TƯ VẤN LẬP HỒ SƠ XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TẠI ĐỒNG NAI

Xin cấp giấy phép môi trường ở Đồng Nai hiện tại có rất nhiều doanh nghiệp ở Đồng Nai đang rất lo lắng về vấn đề xin cấp giấy phép môi trường, ở bài...

DỊCH VỤ LẬP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TẠI LONG AN

DỊCH VỤ LẬP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TẠI LONG AN

Dịch vụ lập giấy phép môi trường tại Long An, dịch vụ xin cấp giấy phép môi trường tại Long An, dịch vụ xin giấy phép môi trường ở Long An

QUY ĐỊNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG MỚI NHẤT NĂM 2023

QUY ĐỊNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG MỚI NHẤT NĂM 2023

Những quy định quan trắc môi trường lao động theo quy định mới nhất năm 2023 đã được chúng tôi cập nhật đầy đủ nhất ở bài viết này.

XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG CẤP HUYỆN

XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG CẤP HUYỆN

Theo như quy định Luật BVMT 2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2022 thì bên cạnh Bộ TNMT, Bộ Công an Quốc phòng và UBND cấp tỉnh thì UBND cấp huyện cũng...

NỘI DUNG CỦA GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

NỘI DUNG CỦA GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

Nội dung của giấy phép môi trường bao gồm những hạn mục nào, chi tiết nội dung thể hiện trong giấy phép môi trường bao gồm những gì? Ở bài viết này...

CÔNG TY XIN GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG CHO DOANH NGHIỆP

CÔNG TY XIN GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG CHO DOANH NGHIỆP

Công xin xin cấp giấy phép môi trường cho doanh nghiệp chính là công ty Đạt Hoàng Gia. Chúng tôi là công ty xin cấp Giấy phép môi trường cho doanh...

TRA CỨU ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

TRA CỨU ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

Hướng dẫn tra cứu đối tượng làm giấy phép môi trường, có rất nhiều doanh nghiệp loay hoay thắc mắc liệu doanh nghiệp của mình có nằm trong diện thực...

GIẤY PHÉP XẢ THẢI ĐÃ HẾT HẠN NÊN LÀM GÌ

GIẤY PHÉP XẢ THẢI ĐÃ HẾT HẠN NÊN LÀM GÌ

Giấy phép xả thải hết hạn sẽ không còn được gia hạn nữa mà thay vào đó là giấy phép môi trường. Điều này được quy định trong Luật bảo vệ môi trường...

TRƯỜNG HỢP THU HỒI VÀ CẤP LẠI GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

TRƯỜNG HỢP THU HỒI VÀ CẤP LẠI GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

Có một vài doanh nghiệp thắc là có quy định về trường hợp thu hồi và cấp lại Giấy phép môi trường hay không? Và việc thu hồi hay cấp lại trình tự như...

CÓ NÊN THUÊ ĐƠN VỊ TƯ VẤN LÀM GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG HAY KHÔNG?

CÓ NÊN THUÊ ĐƠN VỊ TƯ VẤN LÀM GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG HAY KHÔNG?

Sự thay đổi về Luật BVMT gây ra nhiều khó khăn cho doanh nghiệp, việc doanh nghiệp tự làm giấy phép môi trường sẽ gây ra nhiều khó khăn vì thế mà việc...

Tin cũ hơn

DỊCH VỤ LẬP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TRỌN GÓI CHO DOANH NGHIỆP

DỊCH VỤ LẬP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TRỌN GÓI CHO DOANH NGHIỆP

Dịch vụ lập giấy phép môi trường trọn gói cho doanh nghiệp giúp cho doanh nghiệp tiết kiệm thời gian và có được kết quả tối ưu trong việc xin cấp giấy...

BÁO GIÁ DỊCH VỤ LÀM GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG CẠNH TRANH NHẤT

BÁO GIÁ DỊCH VỤ LÀM GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG CẠNH TRANH NHẤT

Báo giá dịch vụ làm giấy phép môi trường theo Luật BVMN mới nhất, mức giá hợp lý, cạnh tranh và tiết kiệm cho doanh nghiệp. báo giá theo từng dựn án....

PHÍ THẨM ĐỊNH GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG

PHÍ THẨM ĐỊNH GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG

Phí thẩm định giấy phép môi trường còn tùy thuộc vào dự án của chủ đầu tư thuộc thẩm quyền cấp giấy phép môi trường của huyện, tỉnh, hay bộ.Phí thẩm...

VĂN BẢN XIN CẤP GIẨY PHÉP MÔI TRƯỜNG

VĂN BẢN XIN CẤP GIẨY PHÉP MÔI TRƯỜNG

Hiện nay việc sáp nhập 7 loại giấy phép môi trường thành phần thành 1 loại giấy phép gọi là giấy phép môi trường. Việc đề nghị cấp giấy phép môi...

TẠI SAO DOANH NGHIỆP PHẢI XIN GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

TẠI SAO DOANH NGHIỆP PHẢI XIN GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

Luật BVMT 2020 đã thay đổi và có nhiều cập nhật nhật mới, đặc biệt nhất là gom 7 loại giấy phép trước kia thành giấy phép môi trường. Vậy tại sao các...

DỊCH VỤ XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG Ở BÌNH DƯƠNG

DỊCH VỤ XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG Ở BÌNH DƯƠNG

Xin cấp giấy phép môi trường tại Bình Dương ở đâu? Những đơn vị dịch vụ môi trường nào xin cấp giấy phép môi trường uy tín tại Bình Dương? Hồ sơ, thủ...

HỒ SƠ VÀ THỜI HẠN CỦA GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG NĂM 2023

HỒ SƠ VÀ THỜI HẠN CỦA GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG NĂM 2023

Hồ sơ xin cấp giấy phép môi trường, hồ sơ đề nghị làm giấy phép môi trường,Thời hạn của giấy phép môi trường sẽ được giải đáp ở bài viết này

THI CÔNG, LẮP ĐẶT CÔNG TRÌNH HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI GLORY OCEANIC (VIỆT NAM)

THI CÔNG, LẮP ĐẶT CÔNG TRÌNH HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI GLORY OCEANIC (VIỆT NAM)

Thiết kế và lắp đặt hệ thống xử lý nước thải là nhiệm vụ bắt buộc của nhiều doanh nghiệp thực hiện lắp đặt hệ thống theo quy định của pháp luật về môi...

QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG MỚI NHẤT 2023

QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG MỚI NHẤT 2023

Quan trắc môi trường định kỳ là hoạt động giám sát chất lượng môi trường của nhà máy, xưởng sản xuất, tòa nhà... khi đi vào hoạt động. Trong đó tần...

DỊCH VỤ, TƯ VẤN GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG MỚI NHẤT NĂM 2023

DỊCH VỤ, TƯ VẤN GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG MỚI NHẤT NĂM 2023

Giấy phép môi trường là công cụ cho phép cơ quan nhà nước kiểm soát cơ sở dự án hoạt động có phát sinh chất thải, vậy theo quy định mới của Luật BVMT...

XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG CHO DOANH NGHIỆP THEO LUẬT MỚI

XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG CHO DOANH NGHIỆP THEO LUẬT MỚI

Xin cấp giấy phép môi trường, xin cấp giấy phép môi trường theo Luật mới hiện tại đang là vấn đề được rất nhiều doanh nghiệp quan tâm ở bài viết này...

CÔNG NGHỆ IFAS TRONG HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT

CÔNG NGHỆ IFAS TRONG HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT

Công nghệ IFAS (Intergrated fixed film activated sludge): Là công nghệ kết hợp đồng thời hai kỹ thuật xử lý bằng vi sinh: một là, kỹ thuật vi sinh...

Doanh nghiệp bị xử phạt không có giấy phép môi trường

Doanh nghiệp bị xử phạt không có giấy phép môi trường

Quy định về xử phạt nếu không có giấy phép môi trường? Doanh nghiệp không làm giấy phép môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào? Xử phạt doanh nghiệp...

CÁC LOẠI GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG THÀNH PHẦN

CÁC LOẠI GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG THÀNH PHẦN

Giấy phép môi trường, đây là một sự cải cách hành chính chưa từng có khi 7 nội dung trước đây được đưa vào 1 giấy phép môi trường giúp cho các doanh...

Dịch vụ lập Tư vấn hồ sơ môi trường cho doanh nghiệp

Dịch vụ lập Tư vấn hồ sơ môi trường cho doanh nghiệp

Hồ sơ môi trường là hồ sơ không thể thiếu đối với doanh nghiệp, trong khi các doanh nghiệp thường tập trung vào hoạt động sản xuất và kinh doanh của...

HƯỚNG DẪN NỘI DUNG BÁO CÁO XẢ NƯỚC THẢI VÀO NGUỒN NƯỚC

HƯỚNG DẪN NỘI DUNG BÁO CÁO XẢ NƯỚC THẢI VÀO NGUỒN NƯỚC

Dưới đây là nội dung báo cáo xả thải vào nguồn nước của công ty chúng tôi gửi đến các bạn:

Tổng quan giấy phép xả thải vào nguồn nước

Tổng quan giấy phép xả thải vào nguồn nước

Theo nghị định số 201/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật tài nguyên nước.Tại khoản 1 điều 15 của bộ luật quy định tài nguyên...

Vận hành thử nghiệm & xác nhận hoàn thành ĐTM

Vận hành thử nghiệm & xác nhận hoàn thành ĐTM

Đối với các dự án thuộc đối tượng phải lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường, các thủ tục pháp lý tiếp theo sẽ là “Kế hoạch vận hành thử nghiệm các...

hồ sơ xin giấy phép khai thác nước ngầm

hồ sơ xin giấy phép khai thác nước ngầm

Lập hồ sơ xin giấy phép khai thác nước ngầm được Công ty môi trường CMS tư vấn miễn phí thủ tục, quy trình thực hiện và chi phí trọn gói hồ sơ xin...

Đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường

Đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường

Đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường sẽ được thể hiện qua bài viết

Tư vấn, hỗ trợ Quý Khách Hàng 24/7

Khách hàng tiêu biểu

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây